Leveringsvoorwaarden voor diensten van Thijs Verest, advies en coaching

Versie van september 2018 Dit zijn de leveringscondities voor diensten van toepassing zijnde op alle overeenkomsten tussen: Thijs Verest, advies en coaching (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09192747) enerzijds en haar opdrachtgevers anderzijds.

 1. Werkingssfeer. Alle overeenkomsten tussen Thijs Verest, advies en coaching en haar opdrachtgevers zijn onderworpen aan deze leveringscondities.
 2. Diensten. De dienstverlening van Thijs Verest, advies en coaching richt zich op alle activiteiten, die kunnen worden ondergebracht onder de discipline opleiding, training en advieswerk voor (leden van) medezeggenschapsorganen, bestuurders en overige werknemers en betrokkenen. Thijs Verest, advies en coaching ontwikkelt daartoe samen met de opdrachtgever maatwerk opleidingen, trainingen, conferenties, alsmede advies- en coachingstrajecten.
 3. Offertes. De uitvoering van activiteiten geschiedt op basis van een schriftelijke bevestiging (kan ook per e-mail) van een uitgebrachte offerte of op basis van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. In de offerte c.q. de overeenkomst staat beschreven de aard van de dienstverlening, de data waarop of de periode waarbinnen de diensten zullen worden verleend, de locatie waar de diensten zullen worden geleverd, aan wie bij de opdrachtgever wordt gerapporteerd, alsmede de geoffreerde of reeds overeengekomen prijs. Bij de prijs is inbegrepen kantoor- en voorbereidingskosten, het vervaardigen van een programma, cursusmateriaal en leermiddelen, een verslag of samenvatting. Enige tijd na afloop van de activiteit vindt er een (telefonisch) nagesprek plaats. De door ons uitgebrachte offertes zijn drie maanden geldig,
 4. Geheimhouding. Thijs Verest, advies en coaching en haar medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zakelijke en bedrijfsgegevens van de opdrachtgever, alsmede de persoonlijke gegevens van bij opdrachtgever werkzame medewerkers.
 5. Privacy. Thijs Verest, advies en coaching gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De wijze waarop dit gebeurt staat beschreven in mijn privacyverklaring. Deze verklaring maakt onderdeel uit van de leveringvoorwaarden.
 6. Aansprakelijkheid. Thijs Verest, advies en coaching zal naar beste vermogen trachten het resultaat dat bij de opdracht wordt beoogd, te bereiken. Het bereiken van dit resultaat als zodanig garandeert Thijs Verest, advies en coaching echter niet. Thijs Verest, advies en coaching (dan wel een van de adviseurs die in opdracht werken van Thijs Verest, advies en coaching) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de door hen uitgebrachte adviezen.
 7. Klachten. Mocht de opdrachtgever over de wijze van uitvoering van de opdracht een klacht hebben, dan dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen na het beƫindigen van de opdracht aan Thijs Verest, advies en coaching te worden gemeld. Het bureau hanteert vervolgens een procedure met vastgestelde termijnen. Deze procedure is in te zien/op te vragen op de pagina 'klachtenprocedure'
 8. Annulering. In geval van annulering door opdrachtgever van een verstrekte opdracht is de vergoeding daarvoor als volgt:
  • Tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst kan, zonder opgave van redenen, er kosteloos afgezien worden van de overeenkomst.
  • Bij annulering tussen vier en acht weken voor de geplande activiteit: 50% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering tussen een en vier weken tot aan de uitvoeringsdatum van de geplande activiteiten: 75% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering minder dan een week voor de uitvoeringsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.
  • Bij annulering door opdrachtgever met de wens tot een verschuiving van de uitvoeringsdatum naar data binnen zes maanden zoals in de overeenkomst genoemd, is eveneens een vergoeding van 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien opnieuw een programmabespreking bij opdrachtgever dient plaats te vinden en opnieuw een programma dient te worden gemaakt.
 9. Regeling bij ziekte en/of calamiteiten. Indien ik door ziekte en/of andere calamiteiten niet in staat ben zelf de training uit te voeren, dan zijn er twee mogelijkheden:
  • Thijs Verest, advies en coaching zorgt voor een vervangende trainer. Deze trainer voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.
  • In overleg met de klant wordt een nieuwe termijn voor de training vastgesteld.
 10. Stopzetting opdracht door Thijs Verest, advies en coaching. Thijs Verest, advies en coaching heeft het recht om zich uit een opdracht terug te trekken of deze voortijdig te beƫindigen, wanneer een goede opdrachtuitvoering naar in de branche gangbare professionele maatstaven wordt belemmerd of door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken.
 11. Intellectueel eigendom. Het intellectueel eigendom van het schriftelijke en digitale cursusmateriaal dat wij u ter beschikking stellen, ligt bij Thijs Verest, advies en coaching.
 12. Facturen. Over opleidingskosten wordt geen BTW in rekening gebracht. Bij advieswerk wordt wel BTW (21%) in rekening gebracht.
  • Facturering van cursussen vindt plaats direct na afloop van de cursus.
  • Bij adviesopdrachten met een geplande looptijd langer dan een maand vindt maandelijks facturering plaats.
 13. Betalingen. Betalingen van de facturen door opdrachtgever vinden op een zodanige wijze plaats, dat deze uiterlijk drie weken na de factuurdatum op de bankrekening van Thijs Verest, advies en coaching zijn bijgeschreven.
  • Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van opdrachtgever volgens factuur kunnen over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag, alsmede de uit de invordering voortkomende kosten in rekening worden gebracht.
  • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien u tips, vragen of feedback heeft kunt u contact met mij opnemen