Afhandeling van klachten en geschillen:

Versie van september 2018 Indien u om wat voor reden niet tevreden bent over de dienstverlening van Thijs Verest, advies en coaching hoop ik dat u dat direct zult melden en dat we er in een gesprek goed uit zullen komen. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij Thijs Verest, advies en coaching.

Klachten kunnen tot vier weken na het optreden van het ongenoegen worden gemeld bij Thijs Verest, advies en coaching. De schriftelijke uiting moet worden gezonden aan:

Of per mail

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 werkdagen) contact opgenomen met de klant om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is. Dit contact zal (indien mogelijk) telefonisch plaats vinden en per mail worden bevestigd.

Verder verloop

Alle klachten worden binnen maximaal 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, stellen wij u daarvan binnen drie weken in kennis. Daarbij lichten wij toe waarom dit uitstel nodig is en geven u een indicatie wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

Geschiloplossing *

In het geval dat niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde, Het oordeel van de beroepsinstantie (in dit geval Mevr. Gemmie Pepping) is voor Thijs Verest, advies en coaching bindend en eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

Beroepsinstantie

*De kosten daarvan worden betaald door Thijs Verest, advies en coaching.
Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd.

Restitutie
In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 3 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

Voortgangsbewaking
De voortgang van de afhandeling van de klacht wordt bewaakt door invullen en bijhouden van het klachtenformulier.

Bewaartermijn
Alle klachten worden minimaal 1 jaar bewaard.

Vertrouwelijkheid
Alle klachten worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.